Lagstiftning beordrat ytterligare minskningar

Den lagstiftning som främst avses är social- tjänstlagen (19801620), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Med socialtjänst förstås också annan verksamhet som enligt lag handhas av socialnämnd, t.ex. ärenden om fastställande av faderskap och under- hållsbidrag till barn ... Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2003. Minoan Lines SA mot Europeiska kommissionen. Konkurrens - Förordning (EEG) nr 4056/86 - Undersökningar i ett annat företags lokaler än det till vilket beslutet om undersökningar är riktat - Artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) - Nationell lagstiftning om sjötransport och offentliga myndigheters praxis ... SOU 2000:91. Kommunförbundet, fr.o.m. 1998-03-01 Maria Enggren, departementssekreterare vid Socialdepartementet, fr.o.m. 1998-06-01 Måns Rosén, professor och direktör vid Socialstyrelsen, fr.o.m. 1998- 07-01 Douglas Skalin, utredningschef vid Landstingsförbundet och fr.o.m. 1999-11-01 Gunnar Ågren, generaldirektör vid Folkhälsoinstitutet. Som experter förordnades fr.o.m. 1997-04-23 ... För vissa särskilda fri- ochrättigheter finns dessutom ytterligare föreskrifter om begränsningar.Utlänning likställs med svensk medborgare i flera fall men kan dockbli föremål för särskild lagstiftning, vilket framgår av regeringsformensandra kapitel.Vid sidan om grundlagarna har även många svenska lagar ochföreskrifter på andra ... No category . Upphandling, avtalsutformning och innovationer Slutrapport VTI rapport 626 www.vti.se/publikationer För export av produkter med dubbla användningsområden gäller sedan 2000 en gemensam europeisk lagstiftning i samtliga EU-länder: rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden 1 [EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. 52013PC0534. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */ Download this file. 309605 lines (309604 with data), 6.0 MB Ytterligare lagstiftning på arbetstidens område tillkom genom de olika sjöarbets- tidslagarna, den första 1912, och hembi- trädeslagen 1944. Av betydelse för arbets- tagarnas arbetstidsförhållanden var också semesterlagstiftningen. Genom 1938 års se- mesterlag infördes allmän tvåveckorssemes- ter. En förlängning av semestern med ... Öppet innehåll innebär att informationsinnehåll kan omarbetas återanvändas och vanligen även spridas fritt Begreppet är en analogi med det något äldre konceptet öppen källkod och innefattar alla former av immateriellt skapande eller media såsom texter bilder ljud och tekniska utvecklingar som publiceras i ett format som tillåter att andra kopierar och förändrar verket Licenser ...

Granskningsbetänkande Konstitutionsutskottets Betänkande ...